Πολυμορφία και ένταξη:
τα οφέλη της αξιολόγησης του χώρου εργασίας σας

Τι είναι η πολυμορφία και η ένταξη;

Όταν μιλάμε για πολυμορφία και ένταξη στην κοινωνία και στην εργασία, μεταξύ άλλων, εννοούμε:

Πολυμορφία

Η παρουσία διαφορετικών ομάδων στην κοινωνία και στον εργασιακό χώρο

Ένταξη

Η προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον όπου όλοι αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και μπορούν να επιτύχουν

Πολυμορφία και ένταξη σε εργασιακούς χώρους στην ΕΕ

Ισότητα των φύλων

13%Μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ΕΕ

Άτομα με αναπηρία

51%, 74.8%:Ποσοστό απασχόλησης για άτομα με αναπηρία και χωρίς αναπηρία

Ρομά

16%των Ρομά αναφέρουν ότι υφίστανται διακρίσεις κατά την αναζήτηση εργασίας

ΛΟΑΤΚΙ

των ΛΟΑΤΚΙ

Τρανς και μη δυαδικών ως προς το φύλο ατόμων

21% (LGBTIQ) and 36% (Trans and gender non-binary)αισθάνονται ότι υφίστανται διακρίσεις στην εργασία

Μετανάστες

Το ποσοστό ανεργίας για τους μετανάστες που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών είναι περίπου διπλάσιο από το ποσοστό των μεταναστών που είναι υπήκοοι της ΕΕ

Φυλετική ή εθνοτική προέλευση

των μεταναστών βορειοαφρικανικής καταγωγής

υποσαχάριας αφρικανικής καταγωγής

45% (North African descent) and 39% (Sub-Saharan African descent)αισθάνονται ότι υφίστανται διακρίσεις όσον αφορά την εθνικότητα κατά την αναζήτηση εργασίας

Παλαιότερες γενιές

40%των ατόμων στην ΕΕ αισθάνονται ότι υφίστανται διακρίσεις λόγω ηλικίας

Μόνο

37%των στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν ότι ο οργανισμός τους θέτει στόχους όσον αφορά την πολυμορφία για τα ανώτερα στελέχη

Η αύξηση των επιπέδων πολυμορφίας και ένταξης στον εργασιακό χώρο μας ωφελεί όλους

Προσελκύει ταλέντα και αυξάνει τα ποσοστά διατήρησης του προσωπικού

Έως και το 28 % των Ευρωπαίων στελεχών αναγνωρίζουν ότι ταλαντούχα άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο εγκατέλειψαν την εταιρεία τους λόγω της μη ένταξης. Το 76 % των αιτούντων εργασία δηλώνουν ότι η πολυμορφία είναι σημαντικός παράγοντας κατά την αναζήτηση εργασίας

Οι εργαζόμενοι που αισθάνονται ότι τους εκτιμούν και τους λαμβάνουν υπόψη είναι πιο πιθανό να παραμείνουν στην εταιρεία

Αυξάνει τη δέσμευση

Οι μελέτες δείχνουν ότι ένας συνδυασμός πολυμορφίας και ένταξης στον εργασιακό χώρο αυξάνει την εργασιακή δέσμευση και μειώνει τις συχνές απουσίες

Οι εργαζόμενοι που αισθάνονται περισσότερο ενταγμένοι είναι πιο αφοσιωμένοι στον ρόλο τους

Ωφέλιμη για την επίλυση προβλημάτων και την καινοτομία

Οι πολύμορφες και συμπεριληπτικές ομάδες αναπτύσσουν διαφορετικές προοπτικές και επιλύουν προβλήματα γρηγορότερα

Η πολυμορφία και η ένταξη βοηθούν τους οργανισμούς να σκέφτονται πρωτοποριακά και να σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις

αλύτερη για την κατανόηση των καταναλωτών και των πελατών

Οι εταιρείες με αυξημένη πολυμορφία είχαν 70 % περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν ότι είχαν κατακτήσει νέες αγορές

Η πολυμορφία και η ένταξη βοηθούν τις εταιρείες να προσελκύουν νέες δημογραφικές ομάδες

Ενισχύει τις επιδόσεις

Οι εταιρείες με πολύμορφα διοικητικά συμβούλια συγκαταλέγονται μεταξύ των εταιρειών με τις καλύτερες οικονομικές επιδόσεις

Οι πολύμορφοι και συμπεριληπτικοί εργασιακοί χώροι έχουν αυξημένα έσοδα

Πώς η αξιολόγηση της πολυμορφίας και της ένταξης στον οργανισμό σας συνέβαλε στην οικοδόμηση ενός πιο ισότιμου εργασιακού χώρου;

Γνωρίζατε ότι

33% το 33 % των ευρωπαϊκών οργανισμών δεν διαθέτουν σχέδιο για την πολυμορφία και την ένταξη;
Η αξιολόγηση της πολυμορφίας και της ένταξης στον χώρο εργασίας και της διαχείρισής τους είναι ένα σημαντικό βήμα στο πλαίσιο των προσπαθειών για την εξάλειψη των διακρίσεων.

Βήματα

  1. Αναγνώριση της ανάγκης για πολυμορφία και ένταξη
  2. Αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης στον οργανισμό σας
  3. Κατάρτιση πολιτικής για την πολυμορφία και την ένταξη στον εργασιακό χώρο
  4. Εφαρμογή μέτρων για την αύξηση της πολυμορφίας και της ένταξης
  5. Επισκόπηση της προόδου σε τακτά χρονικά διαστήματα για να παραμείνετε σε καλό δρόμο

Το εργαλείο αυτοαξιολόγησης της πολυμορφίας της ΕΕ βασίζεται σε πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της πολυμορφίας και της ένταξης

Πώς η αξιολόγηση της πολυμορφίας και της ένταξης στον οργανισμό σας συνέβαλε στην οικοδόμηση ενός πιο ισότιμου εργασιακού χώρου;

President of Fondazione Sodalitas, Italian Diversity Charter
Η αξιολόγηση των προγραμμάτων πολυμορφίας και ένταξης είναι ζωτικής σημασίας για κάθε οργανισμό που δεσμεύεται να διαδώσει μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς. Για τον λόγο αυτόν, ως Ιταλικός Χάρτης Διαφορετικότητας, υποστηρίζουμε τους υπογράφοντές μας στον προσδιορισμό των σημαντικότερων βέλτιστων πρακτικών, επιτρέποντάς τους να κατανοήσουν πλήρως τη θέση τους και να προσδιορίσουν τομείς που χρήζουν βελτίωσης.
Alberto Pirelli
Πρόεδρος του Fondazione Sodalitas,
Ιταλικός Χάρτης Διαφορετικότητας
María Eugenia Girón, Πρόεδρος του Χάρτη Διαφορετικότητας της Ισπανίας
Η επιτυχία της εφαρμογής στρατηγικών για την πολυμορφία και την ένταξη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί αξιολογούν την πολυμορφία. Η ύπαρξη εργαλείων αξιολόγησης, όπως ο δείκτης εσωτερικής πολυμορφίας, είναι το κλειδί για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και την κατάρτιση σχεδίων δράσης που να επιτρέπουν στις εταιρείες να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των δράσεων που υλοποιούνται στον τομέα της πολυμορφίας και της ένταξης και να προσδιορίσουν ανεπάρκειες ή να προβλέψουν νέες τάσεις.
María Eugenia Girón
Πρόεδρος του Χάρτη Διαφορετικότητας της Ισπανίας
Ana Brčina, Head of Human Resources, Generali osiguranje d.d., Croatia
Αξιολογώντας την πολυμορφία και την ένταξη στην εταιρεία μας καταφέραμε να προσδιορίσουμε και να τονίσουμε ορισμένες πτυχές της συμπεριφοράς μας και των διαδικασιών που εφαρμόζουμε, οι οποίες μπορούν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε άνιση μεταχείριση, αν αγνοηθούν. Μόνο όταν έχουμε επίγνωση όλων όσων μπορούν τελικά να οδηγήσουν σε διακρίσεις, μπορούμε να οικοδομήσουμε έναν πιο ισότιμο εργασιακό χώρο
Ana Brčina,
Προϊσταμένη του Τμήματος Ανθρώπινων Πόρων,
Generali osiguranje d.d., Κροατία
Dana Oancea, Co-fondatoare/Project Manager, Carta Diversitatii/Romanian Diversity Charter, Romania
Κάνοντας πρώτα την αξιολόγηση αποδείξαμε στον οργανισμό ότι εκτιμούμε και δίνουμε έμφαση στην πολυμορφία και στην ένταξη. Αυτό αποτέλεσε την αφορμή για συζητήσεις, δημιούργησε κλίμα εμπιστοσύνης και προσδοκίες. Δεύτερον, η αξιολόγηση μάς έδειξε και πού βρισκόμαστε και ποια είναι τα κενά μας, γεγονός που έχει πρωταρχική σημασία για ένα ποιοτικό σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της πολυμορφίας και της ένταξης και για την οικοδόμηση ενός ισότιμου εργασιακού χώρου. Μας βοήθησε να κάνουμε διάφορες εξατομικευμένες προσαρμογές, ανάλογα με τις ανάγκες, για να εξασφαλίσουμε ισότιμους όρους ανταγωνισμού, αλλά και να αξιοποιήσουμε αυτά που κάνουμε καλά σε κάθε μικροπεριβάλλον και να εφαρμόσουμε τις βέλτιστες πρακτικές σε ολόκληρο τον οργανισμό.
Luminita Florea,
Διευθύντρια Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού στην εταιρεία Philip Morris, Ρουμανία

Κοινοποίηση